تمامی کاربران توجه داشته باشند تمام قوانین دانلودسنتر براساس دانلود منصفانه و کاربرد شخصی میباشد ، به شدت با افراد سودجو مقابله خواهد شد که در نتیجه بدون درنگ دسترسی کاربربسته و مبلغ پرداختی استرداد نخواهد شد، با تشکر مدیریت دانلودسنتر
تاریخ ارسالحجمتوضیحات
ALCATEL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
ASUS ۱۳۹۹/۰۱/۳۰   ASUS FIRMWARE
BLACkBERRY ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
CAT ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ CAT FIRMWARE
CHINA PHONE ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
COCKED ROM ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
DIMO ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ DIMO FRIMWARE
GLX ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ GLX FIRMWARE
GOOGLE ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ GOOGLE FIRMWARE
HTC ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ HTC FIRMWARE
HUAWEI ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
LENOVO ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
LG ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ LG FIRMWARE
MAIN SOFTWARE BOX ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
MARSHAL ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ MARSHAL FIRMWARE
MOTOROLA ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ MOTOROLA FIRMWARE
Moderator ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
NOKIA ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ NOKIA FIRMWARE
SAMSUNG ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ SAMSUNG FIRMWARE
SONY ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ SONY FIRMWARE (SETOOLS)
Xiaomi ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ XIAOMI FIRMWARE
ZTE ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ZTE FIRMWARE