تمامی کاربران توجه داشته باشند تمام قوانین دانلودسنتر براساس دانلود منصفانه و کاربرد شخصی میباشد ، به شدت با افراد سودجو مقابله خواهد شد که در نتیجه بدون درنگ دسترسی کاربربسته و مبلغ پرداختی استرداد نخواهد شد، با تشکر مدیریت دانلودسنتر
تاریخ ارسالحجمتوضیحات
7D ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
B ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
Board Software ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
C ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
CHE1 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
CHE2 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
CHM ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
CM ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
D ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
DUMP ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
EMMC DUMP ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
F ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
G ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
H ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
J ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
K ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
L ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
M ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
N ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
NVRAM ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
O ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
P ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
R ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
S ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
T ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
TOOLS ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
U ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
V ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
W ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
X ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y ۱۳۹۹/۰۳/۱۶