تمامی کاربران توجه داشته باشند تمام قوانین دانلودسنتر براساس دانلود منصفانه و کاربرد شخصی میباشد ، به شدت با افراد سودجو مقابله خواهد شد که در نتیجه بدون درنگ دسترسی کاربربسته و مبلغ پرداختی استرداد نخواهد شد، با تشکر مدیریت دانلودسنتر
تاریخ ارسالحجمتوضیحات
ANDROID ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
BB10 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
PlayBook ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
7290M_PBr4.1.0_rel314_PL1.8.0.144_A4.1.0.292.exe ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 43.30MB
8230_4.6.1.309.exe ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 90.58MB
8320M_PBr4.5.0_rel294_PL2.7.0.105_A4.5.0.174_CSL_Limited_customers.exe ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 92.42MB
8320M_PBr4.5.0_rel75_PL2.7.0.66_A4.5.0.52_Orange_Romania.exe ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 75.86MB
8330AMEA_PBr5.0.0_rel355_PL3.5.0.30_A5.0.0.230.exe ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 103.15MB
8520wifiM_PBr5.0.0_rel1168_PL5.2.0.67_A5.0.0.681.exe ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 121.55MB
8530AMEA_PBr5.0.0_rel1108_PL4.2.0.298_A5.0.0.654 (Telus,Sprint).exe ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 102.08MB
8900M_PBr5[1].0.0_rel1004_PL5.2.0.58_A5.0.0.592.exe ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 128.97MB
9000jAllLang_PBr5.0.0_rel1004_PL5.2.0.57_A5.0.0.592_Indosat.exe ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 148.88MB
9100_9105itutM_PBr6.0.0_rel2474_PL6.6.0.207_A6.0.0.546_Oman_Mobile.exe ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 157.88MB
9300jAllLang_PBr6.0.0_rel2647_PL6.6.0.223_A6.0.0.600.exe ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 176.77MB
9320M_PBr7.1.0_rel2039_PL9.49.0.76_A7.1.0.714_Etisalat.exe ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 245.35MB
9330AllLang_PBr6.0.0_rel2333_PL4.4.0.438_A6.0.0.524.exe ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 169.91MB
9350_9370alllang_pbr7.0.0_rel1132_pl5.0.0.380_a7.0.0.187.exe ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 221.06MB
9500_omadrmM_PBr5.0.0_rel1413_PL4.2.0.380_A5.0.0.841_Vodacom.exe ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 143.62MB
9500_omadrmjAllLang_PBr5.0.0_rel801_PL4.2.0.214_A5.0.0.484_StarHub_Ltdnew.exe ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 151.93MB
9520_omanodrmM_PBr5.0.0_rel1611_PL4.2.0.423_A5.0.0.973_Vodafone_Australia_and_Fiji.exe ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 142.42MB
9530AMEA_PBr5_1_.0.0_rel508_PL4.2.0.128_A5.0.0.328.exe ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 126.05MB
9550AMEA_PBr5.0.0_rel1612_PL4.2.0.427_A5.0.0.983_Inland_Cellular.exe ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 120.86MB
9630AMEA_PBr4_1_.7.1_rel77_PL4.1.0.40_A4.7.1.40.exe ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 103.56MB
9650_512cmpttAMEA_PBr6.0.0_rel2333_PL4.4.0.438_A6.0.0.524.exe ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 147.65MB
9670AllLang_PBr6.0.0_rel2321_PL4.4.0.434_A6.0.0.522.exe ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 197.69MB
9700M_PBr6.0.0_rel1879_PL6.6.0.124_A6.0.0.448_Vodafone_Egypt.exe ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 157.13MB
9720.exe.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 181.15MB
9780jAsia_PBr6.0.0_rel2534_PL6.6.0.212_A6.0.0.570.exe ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 168.52MB
9790_7.1.0.1033.exe ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 258.58MB
9800M_PBr6.0.0_rel862_PL6.4.0.120_A6.0.0.284_Etisalat.exe ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 163.23MB
9850_7.1.0_b921_PL5.1.0.230_A7.1.0.267.exe ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 266.10MB
9900M_PBr7.0.0_rel1465_PL5.0.0.496_A7.0.0.296_Etisalat.exe ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 211.28MB
9900jAllLang_PBr7.1.0_rel2108_PL5.1.0.546_A7.1.0.746_Rogers_Wireless_Inc.exe ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 286.93MB
9930 7.0.0.374 blackberry 9930.exe ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 188.79MB