تمامی کاربران توجه داشته باشند تمام قوانین دانلودسنتر براساس دانلود منصفانه و کاربرد شخصی میباشد ، به شدت با افراد سودجو مقابله خواهد شد که در نتیجه بدون درنگ دسترسی کاربربسته و مبلغ پرداختی استرداد نخواهد شد، با تشکر مدیریت دانلودسنتر
تاریخ ارسالحجمتوضیحات
A11_CH (Desire 510 ) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A11_CHL (Desire 510 ) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A11_UL (Desire 510 ) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A11_UL (Desire 510 mini ) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A12_UL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A16_DWGL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A16_UL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A31 UL (Desire 620) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A31MG_DUG (Desire 620G) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A31_DTUL (Desire 820mini) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A31_UL (Desire 620) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A32E_UL(Desire 626s) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A32MG_DUG (Desire 626) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A32ML_DTUL (Desire 626) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A32_DCGL (Desire 626) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A32_UL (Desire 626) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A3QHD_UL (Desire 610) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A3_TL (DEsire 610) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A3_UL (DEsire 610) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A5#DWGL-C14 (Desire 816) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A50AML_DTUL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A50CMG-DWG ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A50CML_DTUL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A50CML_TUHL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A50MGP_DUG ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A50ML_DTUL (Desire 820) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A50_DTUL (Desire 820) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A51BML_DTUL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A51BML_DWGL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A51BML_TUHL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A51CML-TUHL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A51_DTUL (Desire 820) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A51_UL-C9 (Desire 820) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A52_DTUL (Desire 826) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A52_DWGL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A52_TUHL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A53ML_DTUL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A55ML_DTUL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A56DJ_PRO_DUGL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A56DJ_UL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A56_DUGL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A5MGP_DUG (Desire 816) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A5MG_DUG (Desire 816) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A5_CHL (Desire 816) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A5_DUG (Desire 816) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A5_DUGL(DESIRE 816) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A5_DWG (Desire 816) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A5_DWGL (Desire 816) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A5_TL (Desire 816) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
A5_UL (Desire 816) ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
ACADIA_UHL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
ACCORD (8X) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Ace (Desire HD) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Athena (Advantage) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
B2_UHL (Butterfly 2) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
B2_WLJ (Butterfly 2) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Bee (Wildfire CDMA) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Bee_CT ( Wildfire CDMA) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Bliss ( Rhyme ) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Bravo (Desire) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
BravoC (Desire) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Bravo_US (Desire) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
CP2_DCG (One SC T528d) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
CP2_DTG (One ST T528t) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
CP2_DUG (One SU T528w) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
CP2_U (Desire L) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
CP3_DCG ( Desire 600c ) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
CP3_DTG ( Desire 608t ) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
CP3_DUG (Desire 600-606W) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
CP5_DTU ( Desire 700) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
CP5_DUG ( Desire 700) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
CP5_DWG (Desire 700) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
CSN_DUG (Desire 501-603e) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Click (Tattoo) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
DELUXE_J (Butterfly J) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
DELUXE_U (Butterfly Deluxe ) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
DELUXE_UB1 (Butterfly) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
DLP_DUG (Butterfly S) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
DLXPLUS_DTU (Butterfly S) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
DLXPLUS_DUG (Butterfly S) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
DLXPLUS_DWG (Butterfly S) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
DLXPLUS_U (Butterfly S) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
DLXPLUS_UL (Butterfly S) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
DLXPLUS_WL (Butterfly S) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
DLX_WL_Monarudo (HTC DROID DNA) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Desire C (Droid Eris) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Desire x (T329w) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Doubleshot (myTouch 4G Slide) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Dragon (A8188 ) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Dream (Google G1) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E36_ML_UHL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E36_ML_UL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E56_ML_DTUL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
ENDEAVOR_TD (One XT S720t) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
ENDEAVOR_U (ONE X) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
EVITA_UL (One XL) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
EVITA_UTL (One XL) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
EYE_TUHL (Desire Eye) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
EYE_UL (Desire Eye) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Endeavor_C2(One X plus) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Espresso (myTouch 3G Slide) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Evitare ( One X+) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Express (HTC Flyer 4G ) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Fireball_WL (DROID Incredible 4G LTE) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Flyer (Flyer) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Flyer_Wifi( Flyer ) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
G3_U (Desire 300) ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
GTO_U (Desire 200) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Glacier ( myTouch 4G,Panache, Emerald) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Gold (7 Pro) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Golf_U ( Desire C) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
HIAUR2_ML_TUHL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
HIAU_ML_TUHL (one m9) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
HIA_AERO_UHL-C9 ( One A9) ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
HIA_AERO_UL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
HIA_AERO_WHL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
HIMA#UL (One M9) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
HIMA#WHL (One M9) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
HIMA- UHL (One M9) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
HIMA-WHL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
HIMAR_ML_UHL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
HIMAR_UHL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
HIMA_ACE_ML_DTUL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
HIMA_WL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
HTC CPU MTK ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Hero (Hero) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Holiday ( Velocity 4G) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
HuaShan (Tianxi) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
IMPRESSION_WLJ (INFOBAR) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Icon (Salsa) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Incredible_C (Droid Incredible) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
JEWEL_CL (EVO 4G LTE) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
JEWEL_DD (One XC) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
K2_PLC_CL (One SV) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
K2_U (ONE SV) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
K2_UL (One SV) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Kingdom (EVODesign4G) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Legend (Legend) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Leo_S (HD2) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Lexikon (HTC Merge) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Liberty_Intruder (Aria) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
M4_U (ONE MINI1) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
M4_UL (One Mini1) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
M7#DTU-C14 (One M7) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
M7C_DTU (One M7) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
M7C_DUG (One M7) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
M7C_DWG (One M7) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
M7_U (One M7) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
M7_UL (One M7) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
M7_WL (One M7) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
M7_WLJ (One M7) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
M7_WLV (One M7) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
M7_wls (One M7) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
M8_ACEDWGL-C14 ( One E8) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
M8_ACE_DUGL ( One E8) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
M8_ACE_TL ( One E8) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
M8_ACE_UL ( One E8) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
M8_ACE_WHL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
M8_DUGL ( One M8) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
M8_DWGL ( One M8) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
M8_EYE_TUHL (One M8) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
M8_EYE_UHL (One M8) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
M8_MINI#UL-T11 (One Mini2) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
M8_MINI#WL-R1 (One Mini2) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
M8_MINI_U (One Mini2) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
M8_QL_UL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
M8_TL ( One M8) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
M8_UHL ( One M8) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
M8_UL ( One M8) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
M8_WHL ( One M8) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
M8_WL ( One M8) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
MEC_DUGL One (E8) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
MYST_UL (First) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Magnids (Desire SV T326e) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Marvel (Wildfire S) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Marvel_C (Wildfire S) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Marvel_CT (Wildfire S ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Mecha (Incredible HD) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Mondrian (7 Surround) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Mozart(Mozart 7) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
OCEAN_DUGL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Oboe (T9199) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
PERFUMEC2_TUHL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
PERFUME_UHL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
PERFUME_UL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
PRIMOMINI_DD ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
PRIMOMINI_TD ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
PRIMOMINI_U ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
PROTO_DCG (Desire X T329d) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
PROTO_DUG (Desire X T329w) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Pico (Explorer) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Primo_C (One V T320c) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Primo_DD (Desire VC T328d) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Primo_DS (Desire V T328w) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Primo_TD (Desire VT T328t) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Primo_U (One V T320e) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Proto_U (Desire X T328e) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Puccini (Jetstream) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Pyramid (Sensation) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Pyramid_LE (Sensation XE) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Pyramid_S (Sensation 4G) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Pyramid_TD_S (Desire VT T328t) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Rider (EVO 4G+) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Rio (8S) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Ruby (Amaze 4G) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Runnymede (Sensation XL) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Saga (Desire S) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Sapphire (myTouch 3G,Magic) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Schubert (HD7) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Shooter (EVO 3D) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Spark (7 Trophy) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Speedy (EVO Shift 4G) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Supersonic (Evo 4G) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
T1_F (Nexus 9) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
T1_WL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
T1_WL (Nexus 9) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
T6_DCG (One Max) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
T6_DUG (One max) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
T6_DWG (One Max) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
T6_TL (One Max) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
T6_U (One Max) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
T6_Ul (One Max) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
T6_VZW (One Max) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
T6_WHL (One Max) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TotemC2 (One VX) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
V01_U (Desire 320) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
V01a_DUG (Deisre 326) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
V02_DUG (Desire 526G) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
V0_DUG (Desire 210) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
V1PLUS (Desire 310 1Sim) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
V1_DUG (Desire 310 2Sim) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
V2_DCG (Desire 516) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
V2_DTG (Desire 516T) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
V2_DUG (Desire 516h) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
V36BML_DUGL(Desire 628h) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
V36BML_UHL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
V3_DUG (Desire 616) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
VALENTE_WX (HTI13 J) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
VALENTE_WX_C9 (Z321e J,Nippon) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Vigor (Rezound,ThunderBolt 2) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Ville (One S) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
VilleC2 (One S) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Ville_Plus (One S) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Vision (Desire Z) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Vivo (Incredible S) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Vivo_W (Incredible 2) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
W8_UL (One M8) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Z4_DUG (Desire 500) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Z4_TD (Desire 5088) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Z4_U (Desire 500) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
ZARA_CL (Desire 601) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
ZARA_DUG (Desire 601) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
ZARA_U (Desire 601) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
ZARA_UL (Desire 601) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
buzz (Wildfire) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
chacha (Chacha.Status) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
desire 820pi ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
passion (Google Nexus One) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
FlashMan_1.5.1.31.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 28.31MB