تمامی کاربران توجه داشته باشند تمام قوانین دانلودسنتر براساس دانلود منصفانه و کاربرد شخصی میباشد ، به شدت با افراد سودجو مقابله خواهد شد که در نتیجه بدون درنگ دسترسی کاربربسته و مبلغ پرداختی استرداد نخواهد شد، با تشکر مدیریت دانلودسنتر
تاریخ ارسالحجمتوضیحات
A199 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
AGS-L03 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ Huawei MediaPad T3
AGS-L09 ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ Huawei MediaPad T3 10
AGS-W09 ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ HUAWEI MediaPad T3 10.0
ALE-L02 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
ALE-L21(P8) ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
ALE-L23 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
ALP-L29 ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
AM-H1C-BD ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
ATH-UL01 ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
ATH-UL06 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
AV71 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Agassi-L09 ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
Agassi-L09HN ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Agassi2-L03A ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
Agassi2-L09B ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
Agassi2-W09B ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
Agassi3-AL00D ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
Alex-AL10 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Amman-L03B ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
Amman-L22B ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Amman-L23B ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
Amman-L29 ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ HUAWEI AMN-LX9
Amman-L29B ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
Andes-B29 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Anna-AN00D ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
Anna-L24C ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
Anna-N29CB ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
Anne-AL00I ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Anne-L01 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ HUAWEI ANE-LX1
Anne-L03 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Anne-L21 ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ HUAWEI ANE-LX1
Anne-L23 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Anne-L42 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Aquaman-AL40C ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
Aquaman-L21A ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
Aquaman-L21MEA ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
Ares-L22HW ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Ares-L32 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Arthur-AL00BX ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ART-AL00x
Arthur-AL00BY ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Arthur-L28 ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
Arthur-L29 ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
Arthur-L29N ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
Arthur-TL00BX ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ART-TL00x
Asoka-AL00AX ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ASK-AL00AX
Asoka-AL10A ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
Asoka-TL00CX ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ASK-TL00CX
Atomu-AL10B ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Atomu-AL20I ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Atomu-AL20IN ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Atomu-AL20IND ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Atomu-L03 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ATU-L03
Atomu-L11 ۱۳۹۹/۰۸/۲۵  ATU-L11
Atomu-L21 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Atomu-L22 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Atomu-L23 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Atomu-L29A ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Atomu-L29B ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Atomu-L31 ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
Atomu-TL10B ۱۳۹۹/۰۱/۳۰