تمامی کاربران توجه داشته باشند تمام قوانین دانلودسنتر براساس دانلود منصفانه و کاربرد شخصی میباشد ، به شدت با افراد سودجو مقابله خواهد شد که در نتیجه بدون درنگ دسترسی کاربربسته و مبلغ پرداختی استرداد نخواهد شد، با تشکر مدیریت دانلودسنتر
تاریخ ارسالحجمتوضیحات
K-L01 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
K1-G05T ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
KIW-L21 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
KIW-L22 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
KIW-UL00 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
KOB-L09 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
KOB-W09 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Katyusha-AL10A ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Katyusha-L23B ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
Katyusha-L29B ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
KeplerR-W19A ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Kobe2-L09A ۱۳۹۹/۰۲/۱۰