تمامی کاربران توجه داشته باشند تمام قوانین دانلودسنتر براساس دانلود منصفانه و کاربرد شخصی میباشد ، به شدت با افراد سودجو مقابله خواهد شد که در نتیجه بدون درنگ دسترسی کاربربسته و مبلغ پرداختی استرداد نخواهد شد، با تشکر مدیریت دانلودسنتر
تاریخ ارسالحجمتوضیحات
Madrid-L41A 9.1.0.211(C185E5R2P1)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05015QHU.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 2.04GB
Madrid-L41A 9.1.0.211(C461E5R1P7)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05015UVE.zip ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ 2.02GB
Madrid-L41A 9.1.0.234(C185E5R4P1)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05015UVF.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 2.12GB
Madrid-L41A 9.1.0.234(C461E5R1P7)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05016AEU.zip ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ 2.04GB
Madrid-L41A 9.1.0.242(C185E5R4P1)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05015YPG.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 2.08GB
Madrid-L41A 9.1.0.248(C185E5R4P1)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05015YPG.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 2.08GB
Madrid-L41A 9.1.0.252(C185E5R4P1)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05015YPG.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 2.08GB
Madrid-L41A 9.1.0.258(C185E5R4P1)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05015YPG.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 2.08GB
Madrid-L41A 9.1.0.258(C461E5R1P7)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05016AEU.zip ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ 2.00GB
Madrid-L41A 9.1.0.263(C185E5R4P1)_Firmware_EMUI9.1.0_05015QHU.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 2.08GB
Madrid-L41A 9.1.0.271(C185E5R4P1)_Firmware_EMUI9.1.0_05015YPG.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 2.08GB
Madrid-L41A 9.1.0.271(C461E5R1P7)_Firmware_EMUI9.1.0_05016AEU.zip ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ 2.00GB
Madrid-L41A 9.1.0.285(C461E5R1P7)_Firmware_EMUI9.1.0_05015QRK.zip ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ 2.00GB
Madrid-L41A 9.1.0.290(C185E5R4P1)_Firmware_EMUI9.1.0_05015QHU.zip ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ 2.08GB
Madrid-L41A 9.1.0.290(C461E5R1P7)_Firmware_EMUI9.1.0_05015UVE.zip ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ 2.00GB
Madrid-L41A 9.1.0.346(C461E6R1P7) Firmware EMUI9.1.0 05016AEU.zip ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ 2.06GB