تمامی کاربران توجه داشته باشند تمام قوانین دانلودسنتر براساس دانلود منصفانه و کاربرد شخصی میباشد ، به شدت با افراد سودجو مقابله خواهد شد که در نتیجه بدون درنگ دسترسی کاربربسته و مبلغ پرداختی استرداد نخواهد شد، با تشکر مدیریت دانلودسنتر
تاریخ ارسالحجمتوضیحات
T1-701G ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
T1-701UA ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
T1-701US ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
T1-701WS ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
T1-701u ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
T1-701w ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
T1-821L ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
T1-A21L ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
T1-A21w ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
T9200 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TAG-AL00 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TAG-L21 ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
TAG-L23 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TAG-TL00 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TC5200-16 ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
TIT-AL00 ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
TIT-U02 ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
Tahiti-AN00D ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Tahiti-N29DX ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
Talos-B19S ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Taurus-AN00B ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Taurus-L29B ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Terra-B29 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Tony-AL00B ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
Tony-AL10D ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
Tony-TL00B ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
Toronto-AL00IN ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Toronto-L01 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Toronto-L03 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Toronto-L21A(TRT-L21A) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Toronto-L23 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Toronto-L53 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰