تمامی کاربران توجه داشته باشند تمام قوانین دانلودسنتر براساس دانلود منصفانه و کاربرد شخصی میباشد ، به شدت با افراد سودجو مقابله خواهد شد که در نتیجه بدون درنگ دسترسی کاربربسته و مبلغ پرداختی استرداد نخواهد شد، با تشکر مدیریت دانلودسنتر
تاریخ ارسالحجمتوضیحات
VOGUE-L29C 10.0.0.178(C431E19R2P5)_Firmware_EMUI10.0.0_05016DYH.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 4.22GB
VOGUE-L29C 10.0.0.195(C432E19R2P5)_Firmware_EMUI10.0.0_05015THQ.zip ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ 4.22GB
VOGUE-L29C 10.0.0.200(C461E10R3P1)_Firmware_EMUI10.0.0_05015SYC.zip ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ 4.23GB
VOGUE-L29C 10.1.0.161(C431E23R2P5)_Firmware_EMUI10.1.0_05017BHV.zip ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ 4.47GB
VOGUE-L29C 10.1.0.179(C10E13R5P1) Firmware EMUI10.1.0 05015SPM.zip ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ 4.69GB
VOGUE-L29C 9.1.0.109(C431E4R2P2)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05015THC.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 3.96GB
VOGUE-L29C 9.1.0.109(C432E4R2P2)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05015THQ.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 3.93GB
VOGUE-L29C 9.1.0.124(C431E4R2P2)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05015THE.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 4.03GB
VOGUE-L29C 9.1.0.124(C432E4R2P2)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05015THQ.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 3.96GB
VOGUE-L29C 9.1.0.153(C431E4R2P2)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05015TMP.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 4.06GB
VOGUE-L29C 9.1.0.153(C432E4R2P2)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05015THQ.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 4.00GB
VOGUE-L29C 9.1.0.153(C461E4R1P5)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05015SYC.zip ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ 3.93GB
VOGUE-L29C 9.1.0.161(C432E4R2P2)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05015SFW.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 4.02GB
VOGUE-L29C 9.1.0.178(C432E4R2P2)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05015SFW.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 4.03GB
VOGUE-L29C 9.1.0.193(C461E4R3P1)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05015SYC.zip ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ 4.07GB
VOGUE-L29C 9.1.0.224(C432E4R2P2)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05015THQ.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 4.13GB
VOGUE-L29C 9.1.0.241(C461E4R3P1)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05015SYC.zip ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ 4.04GB
VOGUE-L29C 9.1.0.260(C431E4R2P2)_Firmware_EMUI9.1.0_05016DYH.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 4.05GB
VOGUE-L29C 9.1.0.260(C432E4R2P2)_Firmware_EMUI9.1.0_05015THQ.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 4.05GB