تمامی کاربران توجه داشته باشند تمام قوانین دانلودسنتر براساس دانلود منصفانه و کاربرد شخصی میباشد ، به شدت با افراد سودجو مقابله خواهد شد که در نتیجه بدون درنگ دسترسی کاربربسته و مبلغ پرداختی استرداد نخواهد شد، با تشکر مدیریت دانلودسنتر
تاریخ ارسالحجمتوضیحات
VOGUE-L29D 9.1.0.193(C185E4R5P1)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05015WJK.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 4.16GB
Victoria-L29B 8.0.0.376(C185)_Firmware_8.0.0_r1_EMUI8.0_05014JKE.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 3.80GB
Victoria-L29B 8.0.0.377(C185)_Firmware_8.0.0_r1_EMUI8.0_05014JKE.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 3.80GB
Victoria-L29B 8.0.0.379(C432)_Firmware_8.0.0_r1_EMUI8.0_05014JGN.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 3.67GB
Victoria-L29B 8.0.0.380(C432)_Firmware_8.0.0_r1_EMUI8.0_05014JGN.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 3.63GB
Victoria-L29B 8.0.0.386(C432)_Firmware_8.0.0_r1_EMUI8.0_05014JGN.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 3.63GB
Victoria-L29B 9.0.1.159(C636E2R1P9T8)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.0.1_05014JBV.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 3.43GB
Victoria-L29B 9.0.1.183(C636E2R1P9T8)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.0.1_05014JBV.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 3.44GB
Victoria-L29B 9.0.1.185(C432E1R1P9T8)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.0.1_05014JGN.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 4.23GB
Victoria-L29B 9.1.0.252(C185E3R1P9T8)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05014JKE.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 4.54GB
Victoria-L29B 9.1.0.252(C432E1R1P9T8)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.0.1_05014JGN.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 4.47GB
Victoria-L29B 9.1.0.252(C636E2R1P9T8)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05014JBV.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 3.66GB
Victoria-L29BC185B170_Firmware_United Arab Emirates_Ghana_Qatar_Saudi Arabia_Pakistan_Oman_Lebanon_Iraq_Egypt_Ethiopia_Mauritius_Zambia_Reunion_Jordan_Botswana_Kuwait_Iran (the Islamic Republic of)_Madagascar_Nonspecific_Android7.0_EMUI5.1_05014JK.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 3.88GB
Victoria-L29B_C185B133_Firmware_Pakistan_Kuwait_Iraq_Oman_Iran (the Islamic Republic of)_Saudi Arabia_United Arab Emirates_Jordan_Algeria_South Africa_Nonspecific_Nonspecific_Nonspecific_Nonspecific_Nonspecific_Nonspe.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 3.71GB