تمامی کاربران توجه داشته باشند تمام قوانین دانلودسنتر براساس دانلود منصفانه و کاربرد شخصی میباشد ، به شدت با افراد سودجو مقابله خواهد شد که در نتیجه بدون درنگ دسترسی کاربربسته و مبلغ پرداختی استرداد نخواهد شد، با تشکر مدیریت دانلودسنتر
تاریخ ارسالحجمتوضیحات
Y200 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y201 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y210 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y210C ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y210D ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y220 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y221 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y300 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y301 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y310 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y320 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y321 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y325 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y330 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y330-U07 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y336-U02 ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
Y340 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y360-U03 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y360-U31 ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
Y360-U61 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y360-U82 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y500 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y511 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y516 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y518 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y520 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y530 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y535D ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y536-A1 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y540-U01 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y541-U02 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y550-L01 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y550-L02 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y560-L01 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y560-L02 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y560-U02 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y600 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y600-U351 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y610 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y618 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y625 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y635 ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
Y635-L01 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Y635-L02 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ Huawei Y635
Y635-L21 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ HUAWEI Y635
Y635-TL00 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ HUAWEI Y635-TL00
Yale-AL00ID ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Yale-L21A ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ HUAWEI  HONOR 20
Yale-L61A ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ HUAWEI NOVA 5T
Yale-L61C ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ HUAWEI NOVA 5T
Yale-L61D ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ Huawei Nova 5T Premium Edition
Yale-L71C ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ HUAWEI NOVA 5T
Yale-L71D ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ HUAWEI NOVA 5T
YaleP-L41B ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ HUAWEI NOVA 5T