تمامی کاربران توجه داشته باشند تمام قوانین دانلودسنتر براساس دانلود منصفانه و کاربرد شخصی میباشد ، به شدت با افراد سودجو مقابله خواهد شد که در نتیجه بدون درنگ دسترسی کاربربسته و مبلغ پرداختی استرداد نخواهد شد، با تشکر مدیریت دانلودسنتر
تاریخ ارسالحجمتوضیحات
A-SERIES ۱۴۰۰/۰۱/۰۷
B-SERIES ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
K-SERIES ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
N23 & Flex 11 Chrome Book ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
PB-SERIES ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
S-SERIES ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
SD-SERIES ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
T-SERIES ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB-SEIRES ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
TB2-SERIES ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TB3-SERIES ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
TOOLS ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
VR-SERIES ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
YB-SERIES ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
YB1-SERIES ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
YT-SERIES ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
YT2-SERIES ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
YT3-SERIES ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Z-SERIES ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
p-SERIES ۱۳۹۹/۰۱/۳۰