تمامی کاربران توجه داشته باشند تمام قوانین دانلودسنتر براساس دانلود منصفانه و کاربرد شخصی میباشد ، به شدت با افراد سودجو مقابله خواهد شد که در نتیجه بدون درنگ دسترسی کاربربسته و مبلغ پرداختی استرداد نخواهد شد، با تشکر مدیریت دانلودسنتر
تاریخ ارسالحجمتوضیحات
Atrix 2 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Atrix 4G ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Atrix HD ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Backflip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
CLIQ (Dext) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
CLIQ 2 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
CLIQ XT ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Charm ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Defy ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Defy + ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Defy mini (XT320) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Devour ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Droid (A854,A855) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Droid 2 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Droid 3 (XT862) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Droid 4 (XT894) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Droid Bionic (XT875) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Droid Maxx (XT1080M) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Droid Maxx 2(XT1565) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Droid Mini (XT1030) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Droid RAZR (XT912) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Droid RAZR HD (XT926) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Droid RAZR M (XT907) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Droid Turbo (XT1254) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Droid Turbo2 (XT1585) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Droid Ultra (XT1080) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Droid X ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Droid X2 (MB870) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Electrify2(XT881) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Fire ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
FlipOut ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Flipside ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
MOTO M(XT1663) ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
Master (XT605) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Milestone (XT702) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Milestone 2 (A953) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Moto 360 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Moto E (1st gen-2014) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Moto E (2nd gen-2015) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Moto G (1st gen-2013) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Nexus 6 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Razr R (MT917) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
XT1562 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
XT603 (Admiral) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰